axudas enerxías renovables

Ampliación prazo vixencia PREE 5000, Axudas para Instalacións de Enerxías Renovables Térmicas e Axudas Execución Programas Autoconsumo e Almacenamento: 31/07/2024

Con data de 28 de decembro de 2023 publícase no BOE o Real Decreto 1178/2023, do 27 de decembro, polo que se modifica a normativa reguladora e adáptanse ao marco europeo de axudas de Estado determinados programas de axudas de rehabilitación enerxética e enerxías renovables do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26461.pdf).
Mediante este Real Decreto, polo que se modifica determinada normativa reguladora dos programas de axudas de rehabilitación enerxética e enerxías renovables do PRTR (programas territorializados, é dicir, que se convocan e reparten a través das diferentes Comunidades Autónomas), destacan, no contexto das entidades locais, como últimos beneficiarios, as seguintes modificacións:

Amplíase o prazo de vixencia tanto do Programa de rehabilitación enerxética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) como das Axudas para a execución dos programas de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía e das Axudas para a execución de diversos programas de incentivos ligados ao autoconsumo e ao almacenamento, con fontes de enerxía renovable, desde o 31 de decembro de 2023 ata o 31 de xullo de 2024, facilitando así a execución dos orzamentos e o cumprimento dos obxectivos CID (Council Implemention Decision).

Modifícase o prazo para a conclusión das actuacións obxecto de axuda tanto do Programa de rehabilitación enerxética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) como das Axudas para a execución dos programas de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía, sendo o que se estableza en cada unha das convocatorias, sen que poida exceder de 18 meses desde a data de notificación da resolución de concesión da axuda ou, no caso de investimentos directos, desde a data de notificación da resolución de adxudicación do correspondente contrato.

Acláranse aspectos relativos á documentación requirida a destinatarios últimos e información a achegar ao IDAE nestes programas e axudas, en aras de lograr unha maior eficiencia e a simplificación administrativa, mantendo en todo caso as garantías e controis necesarios sobre o uso dos fondos e cumprimento das finalidades establecidas para as axudas.

Finalmente, é importante destacar que as modificacións introducidas por este Real Decreto, distintas das novas intensidades de axudas previstas no seu artigo terceiro e na disposición transitoria primeira, e que non se remitan expresamente ao que dispoñan as respectivas convocatorias das Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, serán de aplicación ás solicitudes que se presenten a partir do 1 de xaneiro de 2024, inclusive. A aquelas solicitudes que á entrada en vigor deste Real Decreto atópense resoltas, en tramitación ou en lista de reserva provisional, seralles de aplicación o réxime transitorio que puidese establecerse nas respectivas convocatorias das Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla en función do estado no que se atopen e as modificacións mencionadas no parágrafo anterior que lles apliquen, tenndo en conta, en todo caso, o disposto polo réxime de axudas de Estado regulado pola normativa europea vixente que corresponda aplicar.

 

Enlaces:

PREE 5000:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion

Axudas para a execución de programas de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en

Axudas para a execución de diversos programas de incentivos ligados ao autoconsumo e ao almacenamento, con fontes de enerxía renovable:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector/incentivos-autoconsumo-y-almacenamiento-con-fuentes-de-energias-renovables-rd-4772021

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio